top of page
Грийнуич.png
Capture Katia.JPG

Директорът на училището

last version pic (7).jpg

Илияна Бояджиева е учител с над 35 години трудов стаж. Работила е в три европейски държави като учител и директор. Завършила е СУ "Св. Св. Климент Охридски" с две специалности - "Учител по Английски език" за начален, среден и горен курс с II-ри клас квалификация и "Начален учител". Говори три езика и е квалифициран IT обучител. Огромната й любов към децата и България я подтикват да започне активна работа за съхранението на българския дух. Основава училище "Найден Геров" през 2017г. с основната идея да запази българския език и националния бит, и култура сред новото поколение български деца. 

През 2022г. Илияна Бояджиева бе наградена с грамота "Неофит Рилски" от Министерството на Образованието и Науката за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищно и училищно образование. 

Илияна Бояджиева

Нашите учители

Светла.jpg
Светла Павлова

Начален учител

Светла Павлова има специално-научна подготовка и познаване на предметната област. Умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности.Умее да дефинира ясни образователни цели, с различна степен на общност (на ниво учебна програма, учебен раздел, урок).Владее различни методи за планиране, обича децата.

Работи с деца над 25години.

Diana.JPG
Диана Божурска

Начален учител

Диана Божурска е педагог и 

владее разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, учене и мотивиране на учениците.  Оценява качествата и пригодността на образователни и учебни материали, разработени за посрещането на различни образо - вателни потребности.Владее раз - нообразни форми и средства за диагностика и оценяване на постиженията на учениците и резултатите от учебния процес.

евгения снимка за сиви (2)_edited.jpg
Евгения Георгиева

Български език § Литература

Български език § Литература

Евгения Георгиева е завършила Пловдивския университет и е учител по Български език, литература. Има 20 годишен учителски стаж, много позитивна и оптимистична, обича фолклора, българските народни песни, изучаването на нашия фолклор и традиции. Има VI-та квалификационна степен. 

Емине Баджиева

Учител в Предучилищната група

Емине Балджиева е завършила Предучилищна педагогика. С голямата си любов към децата тя 

 владее разнообразни възпитателно-образователни стратегии, интерак-тивни методи и техники за препо-даване и учене.Използва разно-образни форми и средства за диаг- ностика и оценяване на пости-женията на децата и резултатите от възпитателно-образователния процес.

DSC_2442.JPG
Mариана Палазова

Учител по история

Мариана Палазова е учител по история и география с над 25 годишен стаж. Магистър по специалност История и География към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Изключителен специалист с богата душевност и любов към българската история. 

Катя Николова

Начален учител и преподавател по Български език и литература

Катя Николова е завършила Българска филология в Пловдивския Университет.Тя умело определя конкретните урочни цели и с оглед на тяхното постигане структурира и провежда учебния процес.Създава и поддържа в процеса на обучение среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и ученици, така и между самите ученици.

Logo na skoloto Najden Gerov.jpg
Logo na skoloto Najden Gerov.jpg
bottom of page